0

پل های ارتباطی

فرزاد خوش خلق

مدرس، تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی

مهارت ها

معامله گر و مدرس بازارهای مالی 100